srijeda, veljača 28, 2024
Vinarija, Vino
Najave događanja

Linkovi

Iz naše galerije slika...

Završno godišnje izvješće Minimiziraj

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku, biometriku i eksperimentiranje
Zavod za vinogradarstvo i vinarstvoDatum: 24. studeni 2008. godine

Sisačko-moslavačka županija

gosp. Željko Lenart, zamjenik županice
Upravni odjel za poljoprivredni razvoj

44000 SISAK, Ul. Stjepana i Antuna Radića 36

Završno godišnje izvješće

o dugoročnoj znanstveno-stručnoj suradnji na oplemenjivanju autohtone sorte Škrlet bijeli (Vitis vinifera L.)Sukladno točki 3.1 i 4.2 Ugovora o dugoročnoj znanstveno-stručnoj suradnji na gore navedenom projektu potpisanom između Sisačko-moslavačke županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 19. 11. 2003. podnosimo godišnje izvješće o do sada obavljenim poslovima.

Molimo Upravni odjel za poljoprivredni razvoj Sisačko-moslavačke županije da u skladu s Ugovorom isplati predviđeni iznos na račun Agronomskog fakulteta (faktura u prilogu).

U prilogu ovog izvještaja je i prijedlog za nastavak (konačni dovršetak) projekta i prijedlog novog ugovora. Glavni istraživači su spremni organizirati vizualnu prezentaciju 5-godišnjih rezultata projekta predstavnicima Županije i Udruge, uz prigodnu degustaciju prvih eksperimentalnih vina od klonova Škrleta. Molimo Vas da proučite materijale u prilogu i razmotrite mogućnost nastavka suradnje.

Nositelji suradnje:

__________________________________ ________________________________
Prof. dr. Ivan Pejić   Prof. dr. Edi Maletić

  
Rezultati oplemenjivanja autohtone sorte Škrlet bijeli (Vitis vinifera L.) za razdoblje od 12. 10. 2007. do 24. 11. 2008.

Sukladno dokumentu «Nastavak projekta klonske selekcije Škrleta (2003-2008)» u kojemu je detaljno opisan projekt, a koji je poslužio kao podloga za potpisivanje naprijed navedenog Ugovora, iznosimo ukratko glavna postignuća za izvještajno razdoblje:

Tijekom perioda berba 2007. do 24. 11. 2008. obavljeno je slijedeće:

 • Provedena je statistička analiza rezultata pokusa iz 2007., a rezultati iste su publicirani u okviru međunarodnog skupa Alpe-Adria održanog u Slovačkoj o.g., te na  stručnom predavanju održanom u Kutini u sklopu 15. izložbe vina;
 • Tijekom vegetacije 2008. sustavno je praćena dinamika cvatnje i razvoja grozda u pokusnim nasadima (Repušnica i Popovača), kao i ostale gospodarske karakteristike koje se sustavno analiziraju tijekom zadnjih pet godina. Nakon dovršetka analize prikupljenih podataka (u tijeku), provest će se konačna selekcija perspektivnih klonskih kandidata za program održavanja i ozdravljivanja;
 • Izvršena je berba svih pokusnih parcelica (klonskih kandidata), urod je izvagan, a uzeti su i uzorci za kemijsku analizu mošta;
 • Na dva bezvirusna klona (ŠK-29 i ŠK-33) u pokusnom nasadu „Gračenica“ na kojem je tijekom 2003. i 2004. nacijepljeno 11 klonskih kandidata sa po 36 trsova koja su ranijim observacijama pokazali pozitivna svojstva, izvršena je odvojena berba i prerada u smislu provedbe mikrovinifikacije, u cilju utvrđivanja klonskih razlika i iznalaska optimalne tehnologije prerade grožđa i proizvodnje vina sorte Škrlet. Vino je analizirano kemijski i organoleptično od strane stručne skupine sastavljene od voditelja projekta i glavnih proizvođača Škrleta u Moslavini. Vino prvih eksperimentalnih klonova je predstavljeno i na 15. izložbi vina u Kutini. U tijeku je isti pokus i sa vinom iz 2008.
 • Od 2008. u rodu je i pokusni nasad Palovine koji je u cjelosti zasađen samo sa bezvirusnim sadnim materijalom. Iz berbe 2008. ubrano je grožđe i u eksperimentalnom podrumu Agronomskog fakulteta u Zagrebu provedena je mikrovinifikacija za 6 klonskih kandidata. Istovremeno, minivinifikacija za 3 klonska kandidata provodi se u vinariji Miklaužić;
 • Deset klonskih kandidata (među kojima je 7 bezvirusnih) podvrgnuto je proširenim laboratorijskim analizama mošta u smislu analize kemijskog sastava pojedinih tvari koje imaju utjecaj na aromu, miris vina, kao i na sam postupak vinifikacije. Na nekoliko odabranih bezvirusnih klonskih kandidata provedene su detaljne analize spojeva primarnih aroma (terpeni) u laboratoriju Zavoda za hranu Biotehničkog fakulteta u Ljubljani primjenom GC masene spektrometrije u okviru istraživanja za doktorsku disertaciju. Nakon obrade podataka (u tijeku) biti će poznat aromatski profil Škrleta i potencijal ove metode za klonsku selekciju. Dio troškova ove aktivnosti plaća se sa projekta, a dio je stipendija Agronomskog fakulteta;
 • U tijeku je analiza podataka iz berbe 2008. Rezultati će biti prikazani u okviru stručnog programa godišnje izložbe vina u Kutini 2009.;
 • Na lokaciji „Palovine“ (Popovača) posađeni su svi do sada razmnoženi bezvirusni cijepovi radi povećanja fonda bezvirusnog sadnog materijala i radi pokusa za priznavanje klonova. Mikropokus s ponavljanjima u kojem će biti zastupljeni svi bezvirusni klonovi kompletiran je u ovoj godini i po ulasku u puni rod će biti spreman za službeno ispitivanje klonova. Isti nasad služiti će privremeno i za izbor superiornih klonova i za uzimanje pupova za razmnožavanje;
 • Reznice 12 VF klonskih kandidata poslane su na dopunske analize zdravstvenog stanja i razmnožavanje na podlogu kategorije „Prebase“ u Institut za vinovu lozu iz Geisenheima u Njemačkoj tijekom 2007. godine. Nakon što je proveden izbor terena i biološka analiza tla, gotove sadnice certificirane od strane Instituta Geisenheim, posađene su u 2008. na izoliranoj parceli na lokaciji Palovine (Popovača). Ovaj materijal predstavlja polazni materijal za prvi matični nasad Škrleta kategorije „Predosnovni“ koji će biti službeno umatičen kod državnog Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka u 2009. godini, i što će omogućiti proizvodnju sadnica s „plavom“ etiketom (kategorija: Certificirani sadni materijal). Troškovi proizvodnje i transporta ovih visokovrijednih sadnica (> 50.000,00 kn) samo su djelomično pokriveni iz projekta;
 • Također, ostatak pupova klonskih kandidata ŠK-29, ŠK-33 i ŠK-69 upotrijebljen je za proizvodnju većeg broja  bezvirusnih sadnica za potrebu makropokusa koji su u 2008. godini posađeni na tri lokacije kod tri vinara (Mikša, Miklaužić i Jaram). Ovo je prva sadnja testnih klonova koje će svojom vlastitom tehnologijom ispitivati vodeći tržišni proizvođači Škrleta;

Nije bilo većih odstupanja od planom zacrtanih poslova i analiza, a tijek rada i dosadašnji ukupni rezultati bit će prikazani u okviru stručnog programa godišnje izložbe vina u Kutini 2009.

Zaključni osvrt na cjelokupna 5-godišnja postignuća projekta 

 • Provedena je masovna pozitivna klonska selekcija unutar populacije Škrleta i kao rezultat toga podignute su dvije kolekcije genetskog naslijeđa Škrleta, te provedeno razmnožavanje perspektivnih klonskih kandidata. Sve vrijedne posebnosti u populaciju Škrleta su spašene od eventualnog nestajanja;
 • Provedena je potpuna ampelografska i primarna enološka evaluacija cv. Škrlet. Rezultati ovih istraživanja biti će sadržani u dvije doktorske disertacije koje će biti dovršene tijekom 2009/10. godine, a biti će prezentirani i objavljeni u stručnim časopisima. Potencijali i problemi sorte analizirani su iz raznih kutova i poznati su do u detalje;
 • Posađen je pokusni nasad (mikropokus) sa selekcioniranim bezvirusnim klonskim kandidatima koji će poslužiti za službenu registraciju klonova. Ovo je prvi posađeni pokus za ovu namjenu u R. Hrvatskoj;
 • Posađena su tri makropokusa kod istaknutih moslavačkih vinara sa po 3 klonska kandidata radi ispitivanja potencijala klonova spram standardnog sadnog materijala. Ovo su prvi makropokusi sa klonovima neke autohtone hrvatske sorte;
 • Posađen je prvi matični nasad najviše kvalitetne kategorije „Predosnovni“ koji predstavlja bazu za buduću reprodukciju Škrleta. Ovaj nasad omogućuje buduću proizvodnju certificiranog sadnog materijala (plava etiketa) i predstavlja željenu razinu kvalitete kompatibilne sa EU standardima;
 • Polučena je velika količina informacija i diseminacija znanja vezanih uz projekt klonske selekcije Škrleta. Napisano je više stručnih članaka, i održano na desetke predavanja o ovom projektu, a kroz pet godina projekta, pokusne nasade i aktivnosti na projektu vidjelo je preko 200 studenata Agronomskog fakulteta (u okviru terenske nastave), te preko 20 stručnjaka iz inozemstva. Povratni efekti ovih aktivnosti tek započinju.


Tekst u Word formatu: Završno godišnje izvješće 14.11.2008 - 5. godina projekta sa SMŽ

  

Copyright © 2009 Udruga vinogradara i voćara "Lujo Miklaužić" Kutina