srijeda, veljača 28, 2024
Vinarija, Vino
Najave događanja

Linkovi

Iz naše galerije slika...

Dovršetak projekta klonske selekcije Škrleta (2009. – 2013.) Minimiziraj

Prof. dr. Ivan Pejić
Prof. dr. Edi Maletić

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Zagreb, 27. studeni 2008.

 • Udruzi vinogradara i voćara Moslavine "Lujo Miklaužić", Kutina
 • Nadležnim tijelima lokalne zajednice, županije i drugim zainteresiranimPredmet:    

Dovršetak projekta klonske selekcije Škrleta (2009. – 2013.)


Status quo

I. faza        2000. godine potpisan je 10-godišnji Ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji između Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Udruge vinogradara i voćara iz Kutine s ciljem otpočinjanja programa klonske selekcije autohtonog moslavačkog kultivara vinove loze - Škrlet bijeli. Ugovorena godišnja naknada djelatnicima Agronomskog fakulteta na ime materijalnih troškova i honorara iznosila je 27.000 Kn (protuvrijednost 3.590 EUR). Treba istaknuti da ugovoreni iznos nije pokrivao stvarne troškove. Razlika od približno 45.000 Kn godišnje pokrivana je od strane Agronomskog fakulteta (kroz hladni pogon) i druga dva projekta financirana od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti, koji su međutim u međuvremenu istekli.

Pored naknade Udruga je prema Ugovoru, a preko svojih članova, osigurala i dvije parcele na kojima su zasađeni eksperimentalni (kolekcijski) nasadi klonskih kandidata.


Članovi Udruge g. Vlado Mikša i g. Marko Miklaužić na čijem zemljištu su podignute kolekcije klonskih kandidata iste i održavaju na svoj vlastitit trošak, a g. Ivan Gašpar obavio je bez naknade cijepljenje kolekcije u više navrata. Više drugih članova Udruge dopustilo je selekciju trsova i uzimanje pupova iz svojih vinograda za potrebe ovog projekta.

 

II. faza        2003. godine Sisačko-moslavačka županija prepoznaje vrijednost projekta za cijelu Županiju i preuzima obvezu nastavka financiranja započetog projekta te sklapa novi 5-godišnji ugovor koji ističe ove tekuće 2008. godine. Tijekom proteklog 5-godišnjeg razdoblja ispunjeni su svi zacrtani ciljevi projekta (vidi prilog „Nastavak projekta klonske selekcije Škrleta 2004 – 2008“). Zapravo, u nekoliko segmenata rezultati su i bolji od predviđenih i očekivanih.
Zasnovana je nova pokusna lokacija u Popovači (Palovine) na kojoj se dalje razmnožava isključivo bezvirusni sadni materijal, te podižu pokusi za službeno priznavanje klonova, kao i matični nasadi visokih kategorija. U tijeku je mikrovinifikacija prvoizdvojenih klonova, kao dio sustavne i konačne selekcije najboljih klonova. Svake godine, projekt klonske selekcije Škrleta i njegova vina upoznaju studenti 4. godine (smjer VVV) Agronomskog fakulteta iz Zagreba. U ovoj 2008. posađena su prva 3 klonska kandidata kod 3 vinogradara – člana Udruge koji će ih moći ispitivati za vlastite potrebe u narednim godinama.

Dosadašnji rezultati

Tijekom 2000. i 2001. godine na prostoru Moslavine i Pokuplja pregledano je više od 10.000 trsova između kojih je izabrano i precijepljeno na dvije lokacije 80 klonskih kandidata. Svaki klonski kandidat zastupljen je sa 4-5 trsova u obje kolekcije, a nacijepljen je na dvije različite bezvirusne podloge (K5BB i SO4). Postupak razmnožavanja svakog izabranog trsa na dvije lokacije (Repušnica i Popovača) traje još uvijek, ali je popunjenost kolekcija > 90%.
Uspjeh cijepljenja bio je nešto bolji i razvoj novih cijepova brži na podlozi SO4, tj. u Repušnici. Tijekom 2002. obavljena je prva parcijalna evaluacija 22 klonska kandidata u ovoj kolekciji (procjena uroda, kvalitete, fenoloških i morfoloških svojstava).

Dio klonskih kandidata (oko 25%) analiziran je genetički u smislu utvrđivanja genetske posebnosti klonova. Također, isti kandidati su testirani i na osnovne viruse koji prema propisima EU ne smiju biti prisutni u certificiranom sadnom materijalu (GLRV1, GLRV3, ArMV i GFLV). Preliminarna analiza uroda, sladora i kiselina, kao i genetička analiza pokazuju da je populacija klonskih kandidata vrlo varijabilna i da obećava izbor klonova različitog potencijala rodnosti i kvalitete. Međutim, od 22 preliminarno analizirana kandidata samo 2 (< 10%) su bila bez 4 gore navedena virusa. Ovo je u skladu s rezultatima iz drugih zemalja kada je selekcija provođena u starim populacijama koje prije nisu bile pod selekcijom.

U proteklih 5 godina (2004- 2008.) sustavno se provode istraživanja u dva osnovna kolekcijska nasada u Repušnici i Popovači sa ciljem upoznavanja genetske varijabilnosti populacije Škrleta.

Tijekom ovog vremena izdvojeno je više vrijednih klonskih kandidata maeđu kojima i 12 bezvirusnih na kojima je započela sustavna reprodukcija i koji su svi posađeni na novoj lokaciji Popovača – Palovine koja je u vlasništvu g. Marka Miklaužića, člana Udruge.

Na ovoj lokaciji je tijekom 2006.-2008. podignut mikropokus sa ponavljanjima u koji je uključeno 7 prvoizdvojenih klonskih kandidata, a u kojemu će se provoditi individualna klonska selekcija i čiji će rezultat biti izbor najboljih klonova za službenu registraciju. Uz ovaj pokus provodi se i razmnožavanje svih selekcioniranih klonskih kandidata.

U neposrednoj blizini, ali na zasebnoj čestici ove 2008. godine posađen je prvi matični nasad sa 12 klonskih kandidata koji ispunjava zakonske uvjete za umatičenje u najvišu kategoriju (PREDOSNOVNI sadni materijal). Sadni materijal za sadnju ovog nasada proizveden je od selekcioniranih pupova koji su prošli najstrože zdravstvene testove na Institutu za vinovu lozu u Geisenheimu i australskom laboratoriju za virologiju u Adelaideu. Cijepljenje je obavio Institut za vinovu lozu u Geisenheimu na podlogu K5BB kategorije „Inicijalni materijal“, kakve nemamo u R. Hrvatskoj. Zahtjev za službenim umatičenjem državnom Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo planira se podnijeti u narednoj godini.

U 2008. je također posađen prvi makropokus sa 3 bezvirusna klonska kandidata (ŠK-29, ŠK-33 i ŠK-69) kod 3 vinogradara člana Udruge koji će u narednom periodu prvi imati priliku testirati selekcionirane klonove Škrleta. Sadni materijal je proizveden na visokokvalitetnoj podlozi u državnom Centru za trsničarstvo u Sloveniji.

Pokusni nasadi iz ovoga projekta poslužili su do sada kao materijal i tema za 2 diplomska rada, a u tijeku je izrada 2 doktorata koji također kao pokusni materijal koriste navedene nasade i Škrlet kao sortu. Dodatno, svake godine u vrijeme izložbe vina u Kutini studenti 4. godine VVV smjera Agronomskog fakulteta iz Zagreba dolaze na terensku nastavu u okviru koje se upoznaju sa projektom klonske selekcije Škrleta i vinima Sisačko-moslavačke županije.

Konačni cilj projekta

Idućih 5 godine dovršiti će se ispitivanja svih 80 klonskih kandidata što će pomoći da upoznamo negativne i pozitivne karakteristike istih. 12 bezvirusnih klonskih kandidata postupno će se razmnožavati na bezvirusnim podlogama i od njih podizati veće pokusne parcele za nastavak selekcije i mikro- i makrovinifikacije. Osobito interesantne klonske kandidate zaražene sa nekim od navedenih virusa uvesti će se u postupak ozdravljenja.
Posađeni matični nasad bezvirusnih kandidata potrebno je formirati i održavati na način da se osigura dovoljno pupova za proizvodnju sadnog materijala nakon što završe sva potrebna ispitivanja. Do kraja narednog 5-godišnjeg razdoblja provesti će se službena ispitivanja i registracija nekoliko superiornih klonova Škrleta.


Već od naredne 2009. rasadničarima će biti na raspolaganju kvalitetni (bezvirusni) pupovi u količini dostatnoj za proizvodnju  10.000-15.000 sadnica, a svakom narednom godinom ovaj broj će ubrzano rasti. Od 2011. godine na tržište će izaći i prve certificirane sadnice Škrleta, vjerojatno kao prve takve vrste u Hrvatskoj.

Ograničenja

Druga faza projekta koja se upravo dovršava ove godine dogovorena Ugovorom o suradnji pokriva eksperimentalni rad (terenski i laboratorijski) djelatnika Agronomskog fakulteta u tri kolekcije, ali nije uključivala trošak održavanja pokusnih i matičnih nasada, kao ni troškove vezane uz proizvodnju predbaznog sadnog materijala u inozemstvu.
U proteklom razdoblju veći dio posla, posebno članova Udruge bio je zasnovan na čistom entuzijazmu. Održavanje kolekcijskih nasada i potrebne analize (biološka analiza tla, ELISA, prijava novoselekcioniranih klonova za stručni nadzor Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo i dr.) imaju realne troškove koji u narednom projektu moraju biti precizno kalkulirane i uključene. Daljnje pomake neće biti moguće ostvariti na ovoj osnovi.

Početni rezultati ukazuju da je započeti posao dobro isplaniran i pokrenut, i da je konačni cilj - certificirani klonski materijal Škrleta vrlo realan i ostvariv u nekoliko narednih godina. Biti će to prvi klonovi neke autohtone sorte vinove loze u Hrvatskoj koji će ispunjavati sve kriterije prema propisima EU. Važnije od propisa, novi nasadi Škrleta zasnovani s klonskim materijalom garantirat će sigurniju i isplativiju proizvodnju u budućnosti.

Kako dalje?

 • Kao konačni cilj trebalo bi osigurati da svih 12 "virus free" klonskih kandidata bude hitno razmnoženo u daljnjih 500-1000 trsova i da ih se posadi u komparativne pokuse.
 • Do pojave certificiranog sadnog materijala Škrleta na tržištu, koristiti sve raspoložive pupove sa potvrđeno zdravstveno ispravnih trsova za proizvodnju zdravih sadnica Škrleta u kategoriji Standard.
 • Usporedo s ovim, u 2008. godini posađeni predosnovni matični nasad „Palovine“ u kojemu se čuvaju klonovi pod posebnom paskom, u svojstvu etalona potrebno je ograditi, pokriti protugradnim mrežama i osigurati navodnjavanje.  
 • Pokrenuti postupak službene registracije i umatičenja klonova Škrleta i osigurati sve pretpostavke za pojavu certificiranog klonskog sadnog materijala ove sorte.
 • Proširiti eksperimentalni klonski sadni materijal na čim više lokacija i čim više proizvođača kako bi se „povratna informacija“ o vrijednosti pojedinih klonova podudarila s vremenom registracije i početkom komercijalizacije najboljih klonova.

Planirane faze nastavka projekta 

 • dovršetak ampelografske evaluacije klonskih kandidata na obje lokacije (2009)
 • dovršetak potpune genetičke i zdravstvene analize (2009)
 • izdavanje publikacije (monografije) o Škrletu u povodu 10. obljetnice projekta, sa rezultatima svih dosadašnjih istraživanja (2010)
 • evaluacija komparativnog pokusa 7 klonskih kandidata + populacija ostalih klonova, s naglaskom na mikrovinifikaciju (2009-2013)
 • formiranje i održavanje predosnovnog matičnog nasada i pokretanje postupka službenog priznavanja i zaštite klonova (2009-2013)
 • ustroj održavanja virus free kandidata u "insect free" prostoru (od 2009)
 • sklapanje ugovora s nekim od rasadničara za komercijalnu proizvodnju certificiranog sadnog materijala i nadzor prvog komercijalnog matičnjaka (2010-2011)
 • dovršetak projekta – organizacija manjeg stručnog skupa o klonskoj selekciji uz prezentaciju klonova kroz vina iz pokusnih mikrovinifikacija (jesen 2013) 

Potrebna financijska sredstva

2009 90.000 Kn AFZ (genetička i ampelografska analiza, mikrovinifikacije)
  30.000 Kn Troškovi održavanja 1, 2 i 3. kolekcije (ograda, navodnjavanje, mreža) + troškovi umatičenja.
2010 90.000 Kn AFZ (genetička i ampelografska analiza, mikrovinifikacija, proizvodnja sadnica, izrada monografije Škrlet)
  30.000 Kn Troškovi održavanja pokusnih i matičnih nasada Palovine, troškovi stručnog nadzora.
2011 90.000 Kn AFZ (genetička i ampelografska analiza, makropokusi, mikrovinifikacija, proizvodnja sadnica)
  30.000 Kn Troškovi održavanja pokusnih i matičnih nasada Palovine, troškovi stručnog nadzora.
2012 90.000 Kn AFZ (genetička i ampelografska analiza, makropokusi, mikrovinifikacija, proizvodnja sadnica)
  30.000 Kn Troškovi održavanja pokusnih i matičnih nasada Palovine, troškovi stručnog nadzora i registracije klonova.
2013 90.000 Kn AFZ (završna analiza svih pokusnih rezultata, makropokusi, mikrovinifikacija, organizacija završnog skupa i podnošenje završnog izvještaja)
  30.000 Kn Troškovi održavanja pokusnih i matičnih nasada Palovine, troškovi stručnog nadzora i registracije klonova.

 

 


Tekst u Word formatu: Dovršetak projekta klonske selekcije Škrleta (2009-2013)

  

Copyright © 2009 Udruga vinogradara i voćara "Lujo Miklaužić" Kutina